Algemene voorwaarden kinderyoga

Deelname aan de lessen kinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.
Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Stralende Ster overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Stralende Ster. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Zo nodig zal er vooraf persoonlijk gesproken worden met de ouders/verzorgers om bijzonderheden nader te bespreken.
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Stralende Ster het kind de deelname aan de lessen ontzegt.
Stralende Ster kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Stralende Ster en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
Stralende Ster is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger.
Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.
Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke of geestelijke ondersteuning bieden.
Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Stralende Ster zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
Het deelnemende kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Graag op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.
Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat de kinderen naar het toilet kunnen en de handen kunnen wassen.
Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn in geval van calamiteit. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Stralende Ster. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.
★ De kosten van de cursus en losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden te worden betaald.
Losse lessen kunnen contant en gepast betaald worden. Hiervan ontvangt u een kwitantie.
Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Stralende Ster zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.
Tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd. Klanten worden in december geïnformeerd over de nieuwe tarieven.
Op Nationale feestdagen en in de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. Deze dagen vermeld ik per periode op de factuur en zijn reeds verrekend in de tarieven
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-44 306 350 of per mail: ester@stralendester.com.
Afwezigheid van de docente: Indien de docente niet in staat is een les te verzorgen, word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een (door Stralende Ster te bepalen) ander moment ingehaald worden. Als dit niet lukt ontvang je voor de gemiste les restitutie van het cursusgeld. Als het kind door iemand anders dan de ouder/verzorger wordt opgehaald, graag vooraf melden via telefoonnummer 06-44306350 of per mail: ester@stralendester.com.
Aanmelden kan telefonisch bij Ester Rademaker op nummer 06- 44 306 350 of via ester@stralendester.com. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.
Indien de groepen vol zijn, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst, u wordt hierover geïnformeerd. Indien u hiervan geen gebruik (meer) wilt maken, graag even doorgeven.
Alle informatie die op website staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen en logo’s, zijn eigendom van Stralende Ster en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de deelnemer of gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Stralende Ster.
Eventuele verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Stralende Ster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
Stralende Ster zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per ommegaande (per email of telefonisch). Stralende Ster doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen.

Versie 10-09-2018

[terug naar boven]